Regulamin

1. Interpretacja

1.1 Definicje:

Dzień roboczy: dzień (inny niż sobota, niedziela lub święto państwowe), w którym banki w Londynie są otwarte.

Warunki: warunki określone w niniejszym dokumencie, okresowo zmieniane zgodnie z punktem 11.3.

Umowa: umowa pomiędzy Dostawcą a Klientem dotycząca sprzedaży i zakupu Towarów zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Klient: osoba, firma lub podmiot prawny, który kupuje Towary od Dostawcy.

Zdarzenie siły wyższej: zdarzenie lub okoliczność pozostająca poza rozsądną kontrolą strony, która w przypadku Dostawcy obejmuje między innymi pożar, eksplozję, awarię lub awarię instalacji i maszyn, brak lub awarię środków transportu, nadmierne opóźnienia w ruchu, niedostarczenie przez stronę trzecią materiałów i/lub siły roboczej, awaria zasilania, strajk, lokaut lub spór pracowniczy, choroba, powódź, susza, wojna, zamieszki społeczne lub jakiekolwiek ograniczenia nałożone przez jakąkolwiek agencję rządową lub opóźnienie ze strony jakiejkolwiek agencji rządowej.

Towar: towar (lub jego część) określony w Zamówieniu.

Własność intelektualna: patenty, prawa do wynalazków, prawa autorskie oraz prawa pokrewne i pokrewne, znaki towarowe i znaki usługowe, nazwy firm i nazwy domen, prawa do strojów firmowych i handlowych, wartość firmy, prawa do projektów, prawa do baz danych, prawa do użytkowania oraz chronić poufność informacji poufnych (w tym know-how i tajemnice handlowe) oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej, w każdym przypadku zarejestrowanych lub niezarejestrowanych, w tym wszelkich wniosków i praw do ubiegania się o przyznanie i uzyskania ich odnowienia lub przedłużenia oraz prawa, od których można żądać pierwszeństwa, takie prawa oraz wszystkie podobne lub równoważne prawa lub formy ochrony, które istnieją lub będą istnieć obecnie lub w przyszłości w dowolnej części świata.

Zamówienie: zamówienie Klienta na Towary, określone w formularzu zamówienia Klienta lub pisemna akceptacja oferty Dostawcy przez Klienta, w zależności od przypadku.

Specyfikacja: jakakolwiek specyfikacja Towarów, w tym wszelkie powiązane plany i rysunki, które zostały uzgodnione na piśmie przez Klienta i Dostawcę.

Dostawca: Mainline Products (UK) Limited (firma zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 07003332).

1.2 Interpretacja:


(a) odniesienie do ustawy lub przepisu ustawowego oznacza odniesienie do takiej ustawy lub przepisu w brzmieniu zmienionym lub ponownie uchwalonym. Odniesienie do ustawy lub przepisu ustawowego obejmuje wszelkie ustawodawstwo podporządkowane wydane na podstawie tej ustawy lub przepisu ustawowego, ze zmianami lub ponownym uchwaleniem.
(b) wszelkie wyrażenia wprowadzone przez terminy, w tym, w szczególności, lub jakiekolwiek podobne wyrażenia, należy rozumieć jako ilustracyjne i nie będą ograniczać znaczenia słów poprzedzających te terminy.
(c) odniesienie do formy pisemnej lub pisemnej obejmuje wiadomości e-mail, z wyjątkiem powiadomień wymaganych na mocy klauzul 5.2 i 10.


2. Podstawa umowy


2.1 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do Umowy z wyłączeniem wszelkich innych warunków, które Klient pragnie narzucić lub włączyć, lub które są dorozumiane przez handel, zwyczaje, praktykę lub sposób postępowania.

2.2 Zamówienie stanowi ofertę Klienta zakupu Towaru zgodnie z niniejszymi Warunkami. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że warunki Zamówienia i wszelkie obowiązujące Specyfikacje zaproponowane przez Dostawcę lub przesłane przez Klienta są kompletne i dokładne. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny Zamówienia za Towar (lub odpowiednio jej odpowiednią część), jeżeli Dostawca wyprodukował już Towar w wykonaniu (lub częściowym wykonaniu) Zamówienia i/lub Specyfikacji. W celu uniknięcia wątpliwości niniejszy punkt 2.2 ma zastosowanie niezależnie od tego, czy błąd w Zamówieniu i/lub Specyfikacji powoduje, że Towar nie nadaje się do użytku przez Klienta.

2.3 Zamówienie uważa się za przyjęte dopiero wówczas, gdy Dostawca przekaże pisemną akceptację Zamówienia, z tą chwilą Umowa wchodzi w życie.

2.4 Klient zrzeka się wszelkich praw, które w przeciwnym razie mógłby opierać się na jakimkolwiek warunku zatwierdzonym, dostarczonym wraz z dokumentami Klienta lub zawartym w jakichkolwiek dokumentach Klienta, który jest niezgodny z niniejszymi Warunkami.

2.5 Wszelkie próbki, rysunki, materiały opisowe lub reklamy wyprodukowane przez Dostawcę oraz wszelkie opisy lub ilustracje zawarte w ulotkach, katalogach lub broszurach Dostawcy zostały sporządzone wyłącznie w celu przedstawienia przybliżonego wyobrażenia o Towarach, o których mowa w nich. Nie stanowią one części Umowy ani nie mają mocy umownej.

2.6 Przedstawiona przez Dostawcę oferta cenowa na Towar nie stanowi oferty. Oferta jest ważna wyłącznie przez okres 10 Dni Roboczych od daty jej wystawienia.


3. Towary


3.1 Towary są opisane w ulotkach i katalogu Dostawcy ze zmianami wprowadzonymi przez obowiązujące Specyfikacje.

3.2 W zakresie, w jakim Towary mają być wyprodukowane zgodnie ze Specyfikacją, Klient zabezpieczy Dostawcę przed wszelkimi zobowiązaniami, kosztami, wydatkami, szkodami i stratami (w tym wszelkimi stratami bezpośrednimi, pośrednimi lub następczymi, utratą zysków, utratą reputacji oraz wszelkimi odsetkami, karami oraz kosztami i wydatkami prawnymi i zawodowymi) poniesionymi lub poniesionymi przez Dostawcę w związku z jakimkolwiek roszczeniem wniesionym przeciwko Dostawcy z tytułu rzeczywistego lub domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej strony trzeciej, wynikającego lub związanego z Korzystanie przez Dostawcę ze Specyfikacji. Niniejsza klauzula 3.2 pozostaje w mocy po rozwiązaniu Umowy.

3.3 Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Zamówienia i/lub Specyfikacji, jeśli wymagają tego obowiązujące wymagania ustawowe lub regulacyjne, bez powiadamiania Klienta.

3.4 Z zastrzeżeniem punktu 3.3, Dostawca jest uprawniony do zmiany Zamówienia i/lub Specyfikacji, jeśli Dostawca nie jest w stanie uwzględnić szczegółowych informacji w nich zawartych, pod warunkiem, że Dostawca powiadomi Klienta na piśmie z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o zmianach, które należy wprowadzić .

3.5 Jeżeli Klient chce zmienić lub anulować Zamówienie lub Specyfikację, musi złożyć pisemny wniosek do Dostawcy. To, czy Dostawca zaakceptuje taką zmianę lub anulowanie, zależy od jego uznania.

3.6 Jeżeli Dostawca zaakceptuje jakąkolwiek zmianę lub anulowanie, Klient będzie zobowiązany do zapłaty:

(a) cenę Zamówienia za Towar (lub odpowiednio jej odpowiednią część), jeżeli Dostawca wyprodukował już Towar w wykonaniu (lub częściowym wykonaniu) Zamówienia i/lub Specyfikacji; I
(b) wszelkie koszty zasadnie poniesione przez Dostawcę w związku z realizacją Zamówienia i/lub Specyfikacji do dnia akceptacji przez Dostawcę zmiany lub anulowania.

4. Dostawa


4.1 Dostawca zapewni, że do każdej dostawy Towarów będzie dołączony dowód dostawy zawierający datę Zamówienia, numer Zamówienia, rodzaj i ilość Towarów (w tym, w stosownych przypadkach, numer kodowy Towaru) oraz, jeżeli Towary dostarczane są partiami, pozostała do dostarczenia pozostała część Towarów.

4.2 Dostawca dostarczy Towar do miejsca wskazanego w Zamówieniu lub do innego miejsca uzgodnionego przez strony (Miejsce Dostawy) w dowolnym momencie po powiadomieniu Klienta o gotowości Towaru.

4.3 Dostawa zostaje zakończona w momencie zakończenia rozładunku Towarów w Miejscu Dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości Dostawca nie ma obowiązku dostarczenia Towaru żadnej konkretnej osobie (niezależnie od żądania Klienta) w Miejscu Dostawy, a Towar uważa się za dostarczony z chwilą jego rozładunku w Miejscu Dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli Dostawca (lub jego pracownicy, agenci lub kontrahenci) wymaga od osoby w Miejscu Dostawy podpisania Towarów, Dostawca (lub jego pracownicy, agenci lub wykonawcy) może uzyskać ten podpis od dowolnej osoby obecnej w Miejscu Dostawy, a Klient przyjmuje do wiadomości, że taki podpis będzie ważnym dowodem dostarczenia Towaru do Miejsca Dostawy.

4.4 Wszelkie podane terminy dostawy są jedynie przybliżone i czas dostawy nie jest istotny. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia ani koszty związane z opóźnieniem w dostawie Towarów, spowodowane przez Siłę Wyższą lub nieprzekazanie Dostawcy przez Odbiorcę odpowiednich instrukcji dostawy lub jakichkolwiek innych instrukcji mających znaczenie dla dostawa Towaru.

4.5 Jeżeli Dostawca w ogóle nie dostarczy Towaru, jego odpowiedzialność będzie ograniczona do kosztów i wydatków poniesionych przez Klienta w celu uzyskania towarów zastępczych o podobnym opisie i jakości na najtańszym dostępnym rynku, pomniejszonych o cenę Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru w zakresie, w jakim niedostarczenie to zostało spowodowane przez Siłę Wyższą lub nieprzekazanie przez Odbiorcę Dostawcy odpowiednich instrukcji dostawy lub jakichkolwiek innych instrukcji, które są wymagane istotne dla dostawy Towaru.

4.6 Jeżeli Klient nie przyjmie dostawy Towarów w ciągu 3 Dni Roboczych od powiadomienia Klienta przez Dostawcę, że Towary są gotowe, wówczas, z wyjątkiem przypadków, gdy takie niepowodzenie lub opóźnienie jest spowodowane Zdarzeniem Siły Wyższej lub nieprzestrzeganiem przez Dostawcę obowiązki wynikające z Umowy:

(a) dostawę Towaru uważa się za zakończoną o godzinie 9:00 czwartego Dnia Roboczego po dniu, w którym Dostawca powiadomił Klienta o gotowości Towaru; I
(b) Dostawca przechowa Towar do czasu realizacji dostawy i obciąży Klienta wszelkimi kosztami i wydatkami z tym związanymi (w tym ubezpieczeniem).

4.7 Jeżeli w ciągu 10 Dni Roboczych od dnia, w którym Dostawca powiadomił Klienta o gotowości Towarów do dostawy, Klient nie przyjął ich dostawy, Dostawca może według własnego uznania:

(a) odsprzedać lub w inny sposób zbyć część lub całość Towarów; Lub
(b) wystawić Klientowi fakturę na pełną cenę Zamówienia Towarów.

4.8 Jeżeli Dostawca dostarczy do 5% więcej lub mniej niż ilość zamówionych Towarów, Klient nie może ich odrzucić. Jednakże po otrzymaniu zawiadomienia i dowodu od Klienta w ciągu 3 Dni Roboczych od dostarczenia Towaru, że dostarczono niewłaściwą ilość Towaru powyżej lub poniżej 5%, na fakturze Zamówienia zostanie dokonana proporcjonalna korekta.

4.9 Dostawca może dostarczać Towar partiami, które będą oddzielnie fakturowane i płatne. Opóźnienie w dostawie lub brak partii nie uprawniają Klienta do anulowania jakiejkolwiek innej partii.


5. Jakość


5.1 Dostawca gwarantuje, że w chwili dostawy Towary:

(a) są zgodne we wszystkich istotnych aspektach z ich opisem i wszelkimi obowiązującymi Specyfikacjami;
(b) być wolne od istotnych wad projektowych, materiałowych i wykonawczych; I
(c) nadawać się do dowolnego celu wyznaczonego przez Dostawcę.

5.2 Z zastrzeżeniem punktu 5.4, jeżeli:

(a) Klient powiadomi na piśmie i przedstawi Dostawcy dowód w ciągu 10 Dni Roboczych (lub w ciągu 3 miesięcy w przypadku wad, które nie są w sposób uzasadniony widoczne podczas kontroli) od daty dostawy Towarów, że niektóre lub wszystkie Towary nie spełniają gwarancji określonych w punkcie 5.1; I
(b) Dostawca otrzyma odpowiednią możliwość sprawdzenia takich Towarów; I
(c) Klient (jeśli Dostawca o to poprosi) zwróci takie Towary do siedziby Dostawcy, odpowiednio zapakowane i ubezpieczone pod adresem
koszt Klienta (ale zwracany w przypadku uwzględnienia reklamacji); I
(d) Odbiorca opłacił wszystkie faktury wystawione Odbiorcy przez Dostawcę w związku z przedmiotowymi Towarami oraz wszelkimi innymi dostarczonymi Towarami, za które faktury Dostawcy stały się wymagalne, Dostawca według własnego uznania:

(a) naprawić wadliwy Towar; Lub
(b) wymienić wadliwy Towar; Lub
(c) zwrócić część lub całość ceny za wadliwy Towar; Lub
(d) przekazać gwarancje udzielone przez producentów zewnętrznych w odniesieniu do Towarów, które nie zostały w całości wyprodukowane przez Dostawcę, tak aby Klient mógł bezpośrednio dochodzić roszczeń producenta zewnętrznego i w ten sposób wygasić wszelką odpowiedzialność Dostawcy w związku z wadliwą Dobra.

5.3 Wszelkie Towary wymienione przez Dostawcę według jego uznania mają zostać zwrócone Dostawcy przez Klienta zgodnie z ówczesnymi instrukcjami Dostawcy. Tytuł własności wymienianych Towarów przechodzi na Dostawcę z chwilą dostarczenia towaru zastępczego.

5.4 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie przez Towar gwarancji określonej w pkt. 5.1 w którymkolwiek z poniższych zdarzeń:

5.5 Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego punktu 5, Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta z tytułu niespełnienia przez Towar gwarancji określonej w punkcie 5.1.

5.6 Warunki i terminy określone w sekcjach 13 do 15 Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r. są wyłączone z Umowy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

5.7 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich naprawionych lub zamiennych Towarów dostarczonych przez Dostawcę.


6. Tytuł i ryzyko


6.1 Ryzyko związane z Towarem przechodzi na Klienta z chwilą zakończenia dostawy.

6.2 Własność Towaru przechodzi na Klienta dopiero po wcześniejszym z:

(a) Dostawca otrzyma zapłatę w całości (w gotówce lub rozliczonych środkach):

(i) za Towary (co obejmuje wszelkie odsetki lub inne kwoty należne na podstawie Zamówienia lub niniejszych Warunków), w którym to przypadku tytuł do
Towar przepada z chwilą zapłaty tej kwoty;
(ii) Dostawca otrzyma zapłatę w całości (w gotówce lub rozliczonych środkach pieniężnych) za Towary i wszelkie inne towary, które Dostawca mu dostarczył
Klienta (co obejmuje wszelkie odsetki lub inne kwoty należne na podstawie Zamówienia lub niniejszych Warunków), w odniesieniu do której płatność
stał się wymagalny, w takim przypadku tytuł własności do Towaru przechodzi w momencie zapłaty wszystkich tych kwot; I

(b) Klient dokonuje odsprzedaży Towaru, w takim przypadku tytuł własności Towaru przechodzi na Klienta z chwilą określoną w pkt. 6.4.

6.3 Do czasu przejścia własności Towaru na Klienta, Klient ma obowiązek:

(a) przechowywać Towary oddzielnie od wszelkich innych towarów znajdujących się w posiadaniu Klienta, tak aby można było je łatwo zidentyfikować jako własność Dostawcy;
(b) nie usuwać, nie niszczyć ani nie zasłaniać żadnych znaków identyfikacyjnych ani opakowań na Towarach lub z nimi związanych;
(c) utrzymywać Towary w zadowalającym stanie i ubezpieczać je od wszelkich ryzyk na pełną cenę od daty dostawy;
(d) niezwłocznie powiadomić Dostawcę, jeżeli zaistnieje u niego którekolwiek ze zdarzeń wymienionych w punkcie 8.1; I
(e) przekazywać Dostawcy takie informacje dotyczące Towarów, jakich Dostawca może od czasu do czasu wymagać.

6.4 Z zastrzeżeniem punktu 6.4, Klient może odsprzedać lub używać Towarów w ramach zwykłej działalności (ale nie w inny sposób) przed otrzymaniem przez Dostawcę
zapłata za Towar. Jeżeli jednak Klient dokona odsprzedaży Towaru przed tym terminem:

(a) czyni to jako zleceniodawca, a nie jako agent Dostawcy; I
(b) tytuł własności Towaru przechodzi z Dostawcy na Klienta bezpośrednio przed momentem, w którym następuje odsprzedaż przez Klienta.

6.5 Jeżeli zanim tytuł własności Towaru przejdzie na Klienta, Klient stanie się przedmiotem któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w punkcie 8.1, wówczas, bez ograniczania jakichkolwiek innych praw lub środków zaradczych, Dostawca może mieć:

(a) prawo Klienta do odsprzedaży Towarów lub używania ich w toku zwykłej działalności gospodarczej natychmiast wygasa; I
(b) Dostawca może w każdej chwili:

(i) żądać od Klienta dostarczenia wszystkich znajdujących się w jego posiadaniu Towarów, które nie zostały odsprzedane lub nieodwołalnie włączone do innego produktu;
I
(ii) jeżeli Klient nie uczyni tego niezwłocznie, wejść do dowolnego lokalu Klienta lub osoby trzeciej, w którym przechowywane są Towary, w celu
odzyskać je.

6.6 Wszelkie prawa własności intelektualnej do rysunków, projektów, wzorów, przedmiotów i produktów wykorzystywanych lub dostarczonych przez Dostawcę na mocy niniejszej Umowy pozostają własnością Dostawcy (lub, w zależności od przypadku, jakiejkolwiek strony trzeciej, właściciela), a Klient będzie nie i zapewni, że osoby trzecie nie będą używać, kopiować ani reprodukować żadnych takich przedmiotów bez zgody Dostawcy.

7. Cena i płatność


7.1 Ceną Towaru będzie cena podana w Zamówieniu, a w przypadku braku ceny cena podana w opublikowanym przez Dostawcę cenniku obowiązującym na dzień dostawy.

7.2 Dostawca może, powiadamiając Klienta w dowolnym momencie do 3 Dni Roboczych przed dostawą, podnieść cenę Towarów, aby odzwierciedlić każdy wzrost kosztu Towarów wynikający z:

(a) jakikolwiek czynnik pozostający poza kontrolą Dostawcy (w tym wahania kursów walut, wzrost podatków i ceł oraz wzrost zatrudnienia,
materiały i inne koszty produkcji);
(b) wszelkie żądania Klienta dotyczące zmiany terminu(ów) dostawy, ilości lub rodzaju zamawianych Towarów lub Specyfikacji; Lub
(c) jakiekolwiek opóźnienia spowodowane jakimikolwiek instrukcjami Klienta lub nieprzekazaniem przez Klienta Dostawcy odpowiednich i dokładnych informacji lub
instrukcje.

7.3 Cena Towaru:

(a) nie obejmuje kwot z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), który Klient będzie dodatkowo zobowiązany zapłacić Dostawcy według obowiązującej stawki, pod warunkiem otrzymania ważnej faktury VAT; I
(b) nie obejmuje kosztów i opłat związanych z opakowaniem, ubezpieczeniem oraz dostawą i transportem Towaru, które będą fakturowane Klientowi.

7.4 Dostawca może wystawić Klientowi fakturę za Towary w dniu lub w dowolnym momencie po zakończeniu dostawy.

7.5 Klient ma obowiązek opłacić fakturę w całości i rozliczonymi środkami do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystawiono fakturę. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez Dostawcę. Istotny jest czas płatności.

7.6 Jeżeli Klient nie dokona jakiejkolwiek płatności należnej Dostawcy zgodnie z Umową w wymaganym terminie płatności, Klient zapłaci odsetki od zaległej kwoty w wysokości 8% rocznie powyżej podstawowej stopy procentowej Royal Bank of Scotland plc z dnia od czasu do czasu. Odsetki te będą naliczane codziennie od terminu wymagalności do faktycznej zapłaty zaległej kwoty, zarówno przed wydaniem wyroku, jak i po nim. Klient zapłaci odsetki wraz z zaległą kwotą.

7.7 Klient zapłaci wszystkie kwoty należne na mocy Umowy w całości, bez jakichkolwiek potrąceń, roszczeń wzajemnych, potrąceń lub potrąceń (z wyjątkiem potrąceń lub potrąceń wymaganych przez prawo). Dostawca może w dowolnym momencie, bez ograniczania innych przysługujących mu praw lub środków zaradczych, potrącić dowolną kwotę należną mu od Klienta z jakąkolwiek kwotą należną Klientowi od Dostawcy.

8. Zakończenie


8.1 Nie ograniczając innych swoich praw lub środków, Dostawca może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, przekazując Klientowi pisemne powiadomienie, jeżeli:

(a) Klient dopuści się naruszenia któregokolwiek warunku Umowy i (jeżeli takie naruszenie da się naprawić) nie naprawi tego naruszenia w terminie 5 Roboczych
Dni, w których Klient został o tym powiadomiony na piśmie;
(b) Klient podejmie jakiekolwiek kroki lub działania w związku z przystąpieniem do zarządu, tymczasową likwidacją, jakimkolwiek układem lub układem z wierzycielami (innymi niż związane z restrukturyzacją wypłacalną), likwidacją (dobrowolnie lub na mocy postanowienia sądu) , chyba że w celu restrukturyzacji wypłacalnej), Klient zostanie wykreślony, zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub wydany zostanie postanowienie o ogłoszeniu upadłości Klienta, Klient w przeciwnym razie skorzysta z dowolnego przepisu ustawowego na czas obowiązujące w celu łagodzenia niewypłacalnych dłużników, wyznaczenia syndyka dla któregokolwiek z jej aktywów lub zaprzestania prowadzenia działalności lub, jeżeli krok lub działanie zostało podjęte w innej jurysdykcji, w związku z jakąkolwiek analogiczną procedurą w odpowiedniej jurysdykcji;
(c) Klient zawiesza, grozi zawieszeniem, zaprzestaje lub grozi zaprzestaniem prowadzenia całości lub istotnej części swojej działalności; Lub
(d) sytuacja finansowa Odbiorcy pogorszy się do tego stopnia, że ​​w ocenie Dostawcy zdolność Odbiorcy do należytego wywiązania się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy zostanie zagrożona.

8.2 Nie ograniczając swoich innych praw lub środków, Dostawca może zawiesić dostarczanie Towarów na podstawie Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy
Klienta i Dostawcy (niezależnie od tego, czy zostało to opłacone przez Klienta, czy nie), jeśli Klient ulegnie któremukolwiek ze zdarzeń wymienionych w punkcie 8.1(a) do punktu 8.1(d) lub Dostawca ma uzasadnione przekonanie, że Klient wkrótce stanie się z zastrzeżeniem któregokolwiek z nich, lub jeżeli Klient nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty należnej na mocy niniejszej Umowy w wymaganym terminie płatności.

8.3 Dostawca, nie ograniczając swoich innych praw lub środków zaradczych, może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, przekazując Odbiorcy pisemne powiadomienie, jeżeli Odbiorca nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty należnej z tytułu Umowy w wymaganym terminie płatności.

8.4 W przypadku rozwiązania Umowy z jakiejkolwiek przyczyny Odbiorca ma obowiązek niezwłocznie zapłacić Dostawcy wszystkie zaległe i niezapłacone faktury Dostawcy wraz z odsetkami.

8.5 Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na żadne prawa stron ani środki zaradcze, które narosły w chwili rozwiązania umowy, w tym prawo do dochodzenia odszkodowania w związku z jakimkolwiek naruszeniem niniejszej Umowy, które istniało w dniu rozwiązania Umowy lub przed nią.

8.6 Każde postanowienie Umowy, które wyraźnie lub w sposób dorozumiany ma wejść w życie lub pozostać w mocy w dniu rozwiązania umowy lub po jej rozwiązaniu, pozostanie w pełnej mocy i skuteczności.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

Przeczytaj uważnie tę klauzulę.

9.1 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Dostawcy z tytułu:

(a) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem tej firmy lub zaniedbaniem jej pracowników, agentów lub podwykonawców (w stosownych przypadkach);
(b) oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;
(c) naruszenie warunków określonych w art. 12 ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r.; Lub
(d) produkty wadliwe zgodnie z Ustawą o ochronie konsumentów z 1987 r.; Lub
(e) jakąkolwiek kwestię, w odniesieniu do której wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności przez Dostawcę byłoby niezgodne z prawem.

9.2 Z zastrzeżeniem punktu 9.1:

(a) Dostawca w żadnych okolicznościach nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta, czy to kontraktowej, deliktowej (w tym zaniedbania), naruszenia
obowiązku ustawowego lub z innego powodu:

(i) utrata zysków;
(ii) utrata wartości firmy;
(iii) utrata działalności lub możliwości biznesowych;
(iv) utratę przewidywanych oszczędności;
(v) wszelkie straty poniesione przez Klienta w wyniku umyślnych lub nieuczciwych naruszeń lub działań jakichkolwiek pracowników, wykonawców, agentów lub podwykonawców (w zależności od przypadku) Dostawcy;
(vi) wszelki zmarnowany czas lub wydatki; Lub
(vii) wszelkie straty pośrednie lub wtórne powstałe w związku z Umową; I

(b) całkowitą odpowiedzialność Dostawcy wobec Klienta z tytułu wszelkich innych strat powstałych w związku z Umową, czy to w
umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub z innego powodu, w żadnym przypadku nie może przekroczyć ceny zapłaconej przez
Klienta za Towar.

9.3 Klient ma obowiązek wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Dostawcy w związku z jakimkolwiek roszczeniem, niezależnie od przyczyny powództwa, w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się (lub 12 miesięcy od dnia, w którym Klient powinien był się dowiedzieć) o faktach stanowiących podstawę do jakichkolwiek takiego roszczenia (ale w każdym przypadku w ciągu sześciu lat od daty działania lub zaniechania Dostawcy, które rzekomo spowodowało stratę dla Klienta). Niezastosowanie się do tego spowoduje przedawnienie roszczenia i wygaśnięcie wszelkiej odpowiedzialności Dostawcy z tytułu takiego roszczenia. Aby uniknąć wątpliwości, klauzula ta ma na celu skrócenie okresów przedawnienia określonych w Ustawie o przedawnieniach z 1980 r.

10. Siła wyższa


Żadna ze stron nie naruszy postanowień niniejszej Umowy ani nie będzie odpowiedzialna za opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie któregokolwiek ze swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika ze Zdarzenia Siły Wyższej. Jeżeli okres opóźnienia lub niewykonania umowy trwa 6 miesięcy, strona, której to nie dotyczy, może rozwiązać niniejszą Umowę, przekazując zainteresowanej stronie pisemne powiadomienie z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.


11. Generał


11.1 Cesja i inne transakcje.

(a) Dostawca może w dowolnym momencie scedować, przenieść, zastawić hipotekę, obciążyć, zlecić podwykonawstwo lub w jakikolwiek inny sposób rozporządzić wszystkimi lub niektórymi swoimi prawami lub obowiązkami wynikającymi z Umowy.
(b) Klient nie może cedować, przenosić, obciążać hipoteką, obciążać, podzlecać, składać powiernictwa ani w żaden inny sposób zajmować się żadnymi lub wszystkimi swoimi prawami lub obowiązkami wynikającymi z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy.

11.2 Całość umowy.

(a) Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami oraz zastępuje i wygasa wszystkie poprzednie umowy, obietnice,
zapewnień, rękojmi, oświadczeń i porozumień pomiędzy nimi, pisemnych lub ustnych, odnoszących się do jej przedmiotu.
(b) Każda ze stron zgadza się, że nie będzie miała żadnych środków prawnych w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń, oświadczeń, zapewnień lub gwarancji (niezależnie od tego, czy zostały złożone umyślnie czy w wyniku zaniedbania), które nie są określone w niniejszej umowie. Każda ze stron zgadza się, że nie będzie miała żadnych roszczeń z tytułu niewinności lub zaniedbania
wprowadzenie w błąd lub zniekształcenie wynikające z zaniedbania w oparciu o jakiekolwiek oświadczenie zawarte w niniejszej umowie.

11.3 Zmiana. Z zastrzeżeniem punktów 3.3 i 3.4 niniejszych Warunków, żadna zmiana niniejszej Umowy nie będzie skuteczna, jeśli nie zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez
strony (lub ich upoważnieni przedstawiciele).

11.4 Zrzeczenie się. Żadne niewykonanie lub opóźnienie przez stronę w skorzystaniu z jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego przewidzianego w Umowie lub na mocy prawa nie będzie stanowić zrzeczenia się tego lub jakiegokolwiek środka prawnego
innego prawa lub środka prawnego, ani nie będzie uniemożliwiać ani ograniczać dalszego korzystania z tego lub innego prawa lub środka prawnego. Żadnego pojedynczego lub częściowego wykonywania takich uprawnień
prawo lub środek uniemożliwia lub ogranicza dalsze korzystanie z tego lub innego prawa lub środka.

11.5 Rozstanie. Jeżeli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia Umowy jest lub stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, uważa się je za zmodyfikowane
minimalnym zakresie niezbędnym do tego, aby było ono ważne, legalne i wykonalne. Jeżeli taka zmiana nie jest możliwa, odpowiednie postanowienie lub postanowienie częściowe uważa się za usunięte. Jakakolwiek modyfikacja lub usunięcie postanowienia lub części postanowienia na mocy niniejszej klauzuli nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałej części Umowy.

11.6 Powiadomienia.

(a) Wszelkie zawiadomienia lub inne komunikaty przekazywane stronie na mocy lub w związku z klauzulami 5.2 i 10 Umowy będą mieć formę pisemną i będą adresowane do tej strony w jej zarejestrowanej siedzibie (jeśli jest to spółka) lub jej głównym miejscu prowadzenia działalności (w każdym innym przypadku) lub na inny adres, który strona mogła podać drugiej stronie na piśmie zgodnie z niniejszą klauzulą ​​i zostanie dostarczony osobiście, wysłany przesyłką opłaconą z góry pierwszą klasą lub inną usługą dostawy następnego dnia roboczego lub kurier handlowy.
(b) Zawiadomienie lub inną korespondencję uważa się za otrzymaną: jeżeli została doręczona osobiście, pozostawiona pod adresem, o którym mowa w punkcie 11.6(a); w przypadku wysłania opłaconej z góry przesyłki pierwszej klasy lub innej usługi doręczenia następnego dnia roboczego, o godzinie 9:00 drugiego Dnia Roboczego po nadaniu; lub, jeśli przesyłka została dostarczona za pośrednictwem firmy kurierskiej, w dniu i o godzinie podpisania potwierdzenia odbioru przez kuriera
(c) Postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania do doręczania jakichkolwiek postępowań lub innych dokumentów w ramach jakiejkolwiek czynności prawnej.

11.7 Prawa osób trzecich. Nikt inny niż strona niniejszej Umowy i jej upoważnieni cesjonariusze nie mają prawa egzekwować któregokolwiek z jej warunków.

11.8 Obowiązujące prawo. Umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory i roszczenia pozaumowne) powstałe w związku z nią lub jej
przedmiot lub formacja będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii.

11.9 Jurysdykcja. Każda ze stron nieodwołalnie zgadza się, że sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń (w tym
spory lub roszczenia pozaumowne) wynikające z lub związane z niniejszą Umową, jej przedmiotem lub powstaniem.